Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

z dnia 19.03.2015 r.

§ 1

1. Sklep internetowy prowadzony jest przez PHARMOVIT Sp. z o.o., Sp. komandytowa z siedzibą w Płocku, Plac Narutowicza 1/6, zwanym w dalszej części Regulaminu "Sprzedającym" Pharmovit Sp. z o.o. Sp. komandytowa jest również wyłącznym właścicielem sklepu internetowego oraz produktów w nim oferowanych.

2. Sklep Internetowy jest platformą informatyczną, umożliwiającą Użytkownikom zapoznanie się z produktami oferowanymi przez Sprzedającego, w tym z cenami i dostępnością Produktów, zawarcie umów sprzedaży, umów świadczenia usług. W tym celu Sprzedający udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe oraz świadczy Usługi na zasadach określonych w Regulaminie.

3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system informatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript oraz zaakceptowanymi cookies dla Sklepu Internetowego, lub
 • Mozilla Firefox w wersji 3.5 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript oraz zaakceptowanymi cookies dla Sklepu Internetowego, lub
 • Google Chrome w wersji 12 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript oraz zaakceptowanymi cookies dla Sklepu Internetowego
 • minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

4. Sprzedający dołoży starań by korzystanie przez Użytkownika ze sklepu internetowego mogło odbywać się w sposób niezakócony, niemniej jednak zastrzega sobie prawo do okresowych trudności w korzystaniu z platformy internetowej wynikających z przyczyn od niego niezależnych, bądź też stanowiących efekt działania lub zaniechania osób trzecich, a także zmierzających do poprawy lub przywrócenia funkcjonalności systemu.

5. Użytkownik korzystający ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.

6. Ceny produktu/ ów uwidocznione na stronach internetowych sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich a ponadto wraz z opisami produktów mają jedynie charakter poglądowy i stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego.

7. Cena podana przy produkcie jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen produktów prezentowanych na stronach sklepu internetowego zamieszczania informacji o nowych o innych produktach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamó;wienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

9. Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego są nowe, dopuszczone do obrotu i posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo zezwolenia.

10. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby produkty prezentowane na stronach sklepu internetowego by dostępne dla Użytkowników. W przypadku niedostępności produktów objętych zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego, zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

11. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży.

§ 2

1. Sprzedający umożliwia Użytkownikom dokonanie zakupów poprzez stronę internetową sklepu www.zdrowaznatury.pl wypełniając formularz na stronach sklepu,

2. Każdorazowo po dokonaniu zamówienia Użytkownik otrzyma od Sprzedającego na wskazany przez niego adres e-mail zbiorcze potwierdzenie złożenia zamówienia.

3. Wraz z korespondencją o której mowa w ust. 2 i 3 powyżej Użytkownik otrzyma od Sprzedającego załączniki zawierające Regulamin, Politykę Prywatności a także formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu i Rady nr 97/7/ WE z dnia 20.05.1997 r. w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość. Sprzedający zaleca, aby Użytkownik każdorazowo utrwalił na własny użytek (w formie wydruku lub zapisu cyfrowego) treść wspomnianych wyżej dokumentów w takim brzmieniu, w jakim wiązała ona strony w chwili zawarcia umowy.

4. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawdziwych danych osobowych a także innych treści wymaganych w formularzu zamówienia.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości danych wskazanych w formularzu a także odmowy przyjęcia zamówienia w przypadku powzięcia wątpliwości co do ich prawidłowości . W takim przypadku Sprzedający niezwłocznie poinformuje Użytkownika o odmowie przyjęcia zamówienia przesyłając stosowną informację na adres e-mail przedstawiony w zamówieniu. Z tytułu odmowy przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego Użytkownikowi nie przysługują względem Sprzedającego jakiekolwiek roszczenia w tym w szczególności o charakterze odszkodowawczym.

§ 3

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o o prawach konsumenta Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny. W przypadku skorzystania z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając stosowne oświadczenie, które może zostać wysłane pocztą na adres: Pharmovit Sp. z o.o. Sp. komandytowa, 09-402 Płock, Plac Gabriela Narutowicza 1/6, może to także zrobić drogą mailową na adres obslugaklienta@zdrowaznatury.pl.

2. Produkt zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny , nie może nosić śladów użytkowania. Do zwracanego towaru należy dołączyć kopię dokumentu sprzedaży. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, Sprzedający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa. Po otrzymaniu i przyjęciu produktu Sprzedający. zwróci Kupującemu jego świadczenie w stanie niezmienionym oraz wystawi Kupującemu fakturę korygującą, którą odeśle na adres Kupującego.

3. W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy pod warunkiem, iż w zastrzeżonym terminie Sprzedający uzyska również zwrot produktu.

§ 4

1. W sklepie internetowym Sprzedający umożliwia Użytkownikom dokonanie zapłaty za zamówiony produkt w następujący sposób:

 1. płatność przelewem bankowym - przelewając pieniądze bezpośrednio na rachunek bankowego Sprzedającego . Korzystając z tej formy płatności Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Sprzedający przystępuje do realizacji zamówienia niezwłocznie po po zawarciu umowy,
 2. „za pobraniem”- Użytkownik dokonuje zapłaty za dostarczony mu produkt bezpośrednio do rąk dostawcy produktu. Wybierając tę formę zapłaty Użytkownik obciążany jest dodatkowo zryczałtowaną opłatą w wysokości 20 zł.
 3. z wykorzystaniem przelewów on-line udostępnianych za pośrednictwem serwisów Przelewy24.pl oraz PayPal.

2. Za moment dokonania płatności uważa się moment uznania środków na rachunku Sprzedającego lub pozytywny wynik autoryzacji płatności w przypadku płatności za pośrednictwem serwisu PayPal lub Przelewy24.pl

3. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikiem ceny zakupu towarów powiększoną o ewentualne koszty transportu , które nabędzie Kupujący wraz z produktem.

§ 5

1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Sprzedający umożliwia złożenie zamówienia za uprzednim założeniem konta Użytkownika a także bez konieczności zakładania konta. Sprzedający zachęca jednak do zakładania konta Użytkownika gdyż umożliwia on Użytkownikowi choćby realizację uprawnień o których mowa § 7 poniżej. Warunkiem sprzedaży towarów jest wypełnienie formularza rejestracyjnego w którym Klient zobowiązany jest wskazać:

 1. imię i nazwisko lub nazwę firmy;
 2. numeru PESEL lub NIP;
 3. adres e-mail;
 4. adres zamieszkania lub korespondencji;
 5. nr telefonu kontaktowego;

3. Czas wysyłki produktów wynosi maksymalnie 1 dzień roboczy od dnia zawarcia umowy bądź też wpływu ceny na rachunek bankowy Sprzedającego. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Sprzedającego na wskazany przez siebie adres e-mail.

4. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we wspópracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.

5. Kupujący może również odebrać zamówiony produkt w paczkomatach INPOST.

6. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Sprzedający.

7. Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu produktu i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany produkt, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi.

8. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory produkt staje się własnością Kupującego i na niego przechodzą wszelkie prawa i ryzyka związane z jego utratą zagubieniem lub zniszczeniem.

§ 6

1. Jeżeli po przejściu własności produktu na Kupującego stwierdzi on, że produkt posiada wady fizyczne lub jest niezgodny z umową, Kupujący może:

 1. złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego),
 2. złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny).

2. Transport reklamowanych produktów za pośrednictwem Sprzedającego, rękojmi, bądź niezgodności z umową, odbywa się na zlecenie i koszt Sprzedającego za pośrednictwem firmy kurierskiej.

3. Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowe produkty znajdujące się w koszyku) można składać do czasu odbioru produktu tj. do przejścia produktu na własność Użytkownika.

4. Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo, że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.

5. Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu, Kupujący traci uprawnienia określone w art. 8 ww. ustawy, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie.

6. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres obslugaklienta@zdrowaznatury.pl

7. Reklamacja powinna zawierać w szczególności dane personalne Reklamującego numer zamówienia oraz zwięzły opis wad produktu, oraz oczekiwany sposób załatwienia reklamacji.

8. Sprzedający rozpozna reklamację w terminie 21 dni roboczych od dnia jej otrzymania. O efekcie rozpoznania reklamacji poinformuje Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 7

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) (dalej: „Ustawa o ochronie danych osobowych”) jest Sprzedający. Sprzedający administruje danymi udostępnionymi w formularzu rejestracyjnym.

2. Administratorem danych osobowych Kupującego zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych jest Sprzedający.

3. Użytkownik rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

4. Sprzedający przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu realizacji Zamówienia za zgodą Użytkownika wyrażoną poprzez akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.

5. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia Zamówienia oraz ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

6. Sprzedający udostępnia dane osobowe Użytkownika osobom trzecim w celu przetwarzania i realizacji Zamówienia w zakresie przewidzianym Regulaminem.

7. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Sprzedającego z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Użytkownika w zakresie danych osobowych określa Polityka Prywatności.

8. Użytkownik wyraża zgodę wprost na wysyłanie mu informacji handlowych Sklepu Internetowego w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami).

9. Użytkownik może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych.

10. Wszelkie zgłoszenia dotyczące danych osobowych Użytkownika powinny być zgłaszane bezpośrednio przez Użytkownika poprzez zalogowanie się w Koncie i aktualizację podanych tamże danych bądź też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres obslugaklienta@zdrowaznatury.pl.

11. W pozostałym zakresie zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika określa Polityka Prywatności.

§ 8

1. Strona internetowa Sklepu Internetowego chroniona jest prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane Użytkownikowi wprost na mocy postanowień Regulaminu są zastrzeżone. Użytkownicy mogą korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronach internetowych Sklepu Internetowego jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności poza określonymi w tych przepisach przypadkami zabronione są dokonywane w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego: reprodukcja, kopiowanie, przekazywanie, dystrybuowanie lub przechowywanie części lub całości zawartości strony internetowej Sklepu Internetowego, o ile nie zastrzeżono inaczej w Regulaminie.

2. Sprzedający udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania przez Użytkownika z autorskich praw majątkowych do utworów zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu Internetowego jedynie w celu skorzystania z Usług, zawarcia Umowy Sprzedaży, lub umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar. Korzystanie ze strony internetowej Sklepu Internetowego i jej zawartości jest dozwolone dla potrzeb własnych i niekomercyjnych Użytkownika.

3. Licencja, o której mowa w pkt. 2 powyżej ustaje automatycznie wraz z ustaniem mocy wiążącej odnośnej umowy zawieranej w ramach funkcjonowania sklepu internetowego. Sprzedający udziela zgody Użytkownikowi na drukowanie kopii lub wyciągów ze strony internetowej Sklepu Internetowego wyłącznie do własnego użytku Użytkownika, nie związanego z działalnością gospodarczą lub zawodową Użytkownika.

4. Regulamin dostępny i publikowany jest na stronie www.zdrowaznatury.pl. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Zmiana Regulaminu wywiera skutek prawny od dnia publikacji Regulaminu na stronie internetowej sklepu i odnosi się do zamówień złożonych po dniu publikacji regulaminu.

5. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Sprzedający dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.

6. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), Sprzedający informuje Użytkownika na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.

7. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu, umowy dotyczącej świadczenia Usług, umów dotyczących świadczenia usług w zakresie Produktów oferowanych przez Sprzedającego jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny.

8. Niniejszy Regulamin wraz załącznikiem wchodzi w życie z dniem 19.03.2015 r.

Załącznik:
Wzór odstąpienia od umowy


Our brands

Wszystkie dostępne marki:

Product successfully added to the product comparison!