Polityka Prywatności

§ 1

 1. Niniejszy dokument zawierający Politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies we wszystkich  serwisach internetowych należących do Pharmovit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Płocku przy Pl. Gabriela Narutowicza 1 lok 6 09-402 Płock wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000654095 NIP 7743231999 (zwany dalej Operatorem lub Administratorem)
 2. Informacje zawarte w niniejszej polityce zmierzają do wskazania zasad zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach korzystających z serwisów internetowych w celach statystycznych.
 3. Operator podejmuje wszelkie niezbędne działania zmierzające nie tylko do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa ale przede wszystkim do ochrony prywatności użytkowników.
 4. Operator jednoczenie informuję , że w ramach Serwisów mogą zostać zamieszczone linki  reklamy produktów innych podmiotów umożliwiające Użytkownikom przekierowanie do  innych stron internetowych. Operator nie ingeruje oraz nie ma ku temu stosownych uprawnień oraz instrumentów faktycznych i  prawnych do treści zawartych na tych stronach oraz stosowanych przez ich operatorów zasad prywatności. Operator zachęca jednak do informowania go o wszelkich dostrzeżonych przez użytkowników nieprawidłowościach pod adresem obsługaklienta@zdrowaznatury.pl W ramach powyższych informacje uzyskane  z „plików cookies” mogą być wykorzystywane  przez współpracujących z nami partnerów i reklamodawców.
 5. Każdy Użytkownik, który nie akceptuje Polityki Prywatności proszony jest  o opuszczenie strony internetowej Pharmovit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.

 

§ 2

 1. Pliki cookies tzw. ciasteczka stanowią zespół danych  zazwyczaj mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.
 2. W ramach Serwisów są zamieszczane formularze , które umożliwiają klientom złożenie zamówienia. Dane w ten sposób zebrane są wykorzystywane głównie do realizacji zobowiązań na ich rzecz  oraz stanowią niezbędne minimum informacji jakimi operator zmuszony jest dysponować w celu wykonania swoich zobowiązań..
 3. Informacje kontaktowe klientów są także wykorzystywane głównie do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne.

§ 3

 1. Wszelkie informacje przechowywane przez nasz serwis są przetwarzane i  należycie zabezpieczone przez odpowiednie rygorystyczne  procedury.
 2. Operator pozbawiony jest prawa do ujawnienia powierzonych danych osobom trzecim o ile:
 3. -  nie są wymagane przez prawo tj: np. ich ujawnienia żąda uprawniony organ Państwa, 
 4. - mają zostać udostępnione na Państwa prośbę
 5. - są wymagane celem dostarczenia produktów lub świadczenia usług zleconych przez Państwa a także w innych sytuacjach wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności.
 6. Niezależnie od powyższego, pomimo podjęcia szeregu działań zabezpieczających  informujemy, iż choćby z uwagi na ciągły rozwój procesów informatycznych pozbawieni jesteśmy możliwości zagwarantowania Państwu pełnego  bezpieczeństwa  informacji ujawnianych przez Państwa  w sieci Internet. W każdym przypadku a więc również w przypadku korzystania z innych stron internetowych podejmujecie Państwa wszystkie czynności dobrowolnie i na własne ryzyko

§ 4

 1. Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez operatora zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. 
  Prosimy o zajrzenie do sekcji "Pomoc" w przeglądarce lub skontaktowanie się z producentem przeglądarki.
 1. Operator zastrzega jednocześnie, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez nasze serwisy mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach wiąże się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z wybranego produktu.

§ 5

 1. Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Pharmovit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Płocku przy Placu Gabriela Narutowicza 1 lok 6 09-402 Płock wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000654095 NIP 7743231999 ( dalej zwana Administratorem). 
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora:
  1. na podstawie 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. wtedy gdy wyrazisz na to uprzednio zgodę,
  2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO  gdy jest to niezbędne do wykonania umowy której stroną jest osoba lub do podjęcia działań na żądanie  osoby której dane dotyczą, przed zawarciem umowy tj. w  celu realizacji zamówienia, jego dostawy,
  3. na podstawie art.6 ust. 1 lit c) RODO dla realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze  czyli wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych w  tym w szczególności w celu udokumentowania dokonanych transakcji czyli  wystawienia faktury VAT,
  4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO dla :
   • celów archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów tj. faktu zawarcia i wykonania umowy, zapłaty  ceny,   co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes,
   • celów ustalenia, dochodzenia  lub obrony przed roszczeniami tj. dochodzenia zapłaty za wykonane przez Administratora obowiązki umowne,
   • zapewnienia możliwości oferowania  Ci przez nas produktów,
   • celów analitycznych tj. optymalizacji naszych produktów, Twojego zainteresowania  naszymi produktami,
   • sprawdzenia Państwa wiarygodności płatniczej,
 3. Kategorie danych,które przetwarzamy
  Administrator gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania w szczególności:
  • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, nazwa firmy reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko, nr rachunku bankowego
  • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby
 4. Odbiorcy danych
  Państwa dane osobowe możemy udostępniać podwykonawcom czyli podmiotom z których korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych tj. firmom prawniczym, księgowym, przewoźnikom, współpracownikom, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, podmiotom świadczącym usługi IT, biurom informacji gospodarczej.
 5. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza teren Polski.
  Administrator zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora i/lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Administratora.
 6. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do:
  • dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii
  • sprostowania (poprawienia) swoich danych
  • usunięcia danych tj. jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do przetwarzania przez Administratora danych osobowych możecie Państwo żądać abyśmy je usunęli
  • ograniczenia przetwarzania danych - jeżeli uznacie Państwo że  powinniśmy ograniczyć przetwarzanie danych osobowych np. wyłącznie do ich przechowywania bądź wykorzystywania w sposób z Państwem uzgodniony.
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  • posiadacie Państwo prawo do tzw. sprzeciwu marketingowego a więc żądania  zaprzestania przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego.
  • żądania przeniesienia  danych. Możecie Państwo zażądać przeniesienia danych bezpośrednio do innego podmiotu.
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważacie Państwo że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem możecie złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony danych osobowych
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 7. Informujemy ponadto, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niemniej jednak zaznaczyć należy, iż ich podanie stanowi warunek konieczny zawarcia i wykonania umowy. Jeżeli więc odmówicie Państwo podania danych osobowych możemy odmówić zawarcia i wykonania umowy czy też przekazania na Państwa żądanie oferty aktualnego cennika.
 8. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt na adres : rodo@pharmovit.pl

§ 6 

 1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności.
 2.  W przypadku wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, zmiany te zostaną umieszczone na przedmiotowej stronie internetowej
 3. W związku z powyższym zalecamy systematyczne odwiedzanie zakładki „Polityka Prywatności” na naszej stronie internetowej, w celu stałego  dysponowania aktualną wiedzą w przedmiocie jej warunków 
 4.  W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt.

 

Płock dnia 07.06.2018 r.

 


Nasze marki

Wszystkie dostępne marki:

Produkt pomyślnie dodany do Porównywarki!